Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10716
Nhan đề: Thẩm định tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ô Môn
Tác giả: Ái, Lê Thị Diệu
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Phát triển nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10716
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-LE THI DIEU AI-DTC142225.pdf1,12 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.