Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10733
Nhan đề: Quy trình bán hàng của công ty cổ phần trùn quế An Giang
Tác giả: Vân, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Thức ăn gia súc, gia cầm
Công ty cổ phần
Bán hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10733
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-NGUYEN THI THU VAN-DTC142347.pdf1,08 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.