Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/108
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện quy trình xử lý rác thải theo công nghệ A.B.T tại huyện An Phú tỉnh An Giang
Tác giả: Sắc, Nguyễn Văn
Từ khoá: Xử lý rác
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/108
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Sac.pdf1,44 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.