Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10853
Nhan đề: Giao dịch thu tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang
Tác giả: Trang, Đỗ Thị Thùy
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính
Tiền mặt
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10853
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH_DO THI THUY TRANG_DNH142152_.pdf1,3 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.