Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10863
Nhan đề: Tìm hiểu hoạt động cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Long Xuyên
Tác giả: Nhi, Đỗ Huỳnh Yến
Từ khoá: Tín dụng ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Vay vốn cá nhân
Tín dụng tiêu dùng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10863
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-DO HUYNH YEN NHI-DNH141720.pdf1,17 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.