Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10865
Nhan đề: Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam - PGD Châu Phú
Tác giả: Trân, Dương Thị Huyền
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10865
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-DUONG THI HUYEN TRAN-DNH142156.pdf770,79 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.