Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10866
Nhan đề: Tìm hiểu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín chi nhánh An Giang - PGD Long Xuyên giai đoạn 2015-2017
Tác giả: Hiếu, Huỳnh Chí
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Tín dụng ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10866
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH-HUYNH CHI HIEU-DNH141694.pdf466,94 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.