Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1142
Title: Nghiên cứu thơ thiền của Vương Duy (Trung Quốc) và Huyền Quang - Việt Nam
Authors: Phụng, Võ Thị Minh
Keywords: Nghiên cứu văn học
Abstract: Giới thiệu nội dung và ý tượng trong thơ thiền của Vương Duy và Huyền Quang; quy nạp tính tương đồng và điểm khác nhau trong thơ và tìm hiểu bản chất thơ thiền của hai ông là tương đồng. Trong đó nội dung và ý tượng chính trong thơ hai ông là sự xa rời trần tục mà tu theo tinh thần xuất thế của Phật Giáo, đạt đến cảnh giới thiền duyệt phả hỷ
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1142
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ban dich tom tat luan van Vo Thi Minh Phung.doc83 kBMicrosoft Word  Download
Luan van Vo Thi Minh Phung.pdf7.5 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.