Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11861
Nhan đề: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
Tác giả: Nhi, Võ Thị Mai
Từ khoá: Kiểm toán
Kế toán
Công ty cổ phần
Auditing
Accounting
Stock companies
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Tìm hiểu, đánh giá và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang.
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11861
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Thi Mai Nhi.SVLV001955.pdf10,93 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.