Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11867
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khải Duyên
Tác giả: Trinh, Trần Thị Thúy
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Sales accounting
Cost accounting
Private companies
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. Phản ánh công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp. Phân tích biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận, chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh qua các năm 2015, 2016, 2017. Nhận định và đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Nhận định và đánh giá tình hình kinh doanh và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại đơn vị
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11867
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thuy Trinh. SVLV001961.pdf1,72 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.