Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/119
Nhan đề: Xây dựng mô hình thiết bị tách mỡ, chất rắn của nước thải nhà hàng Thắng Lợi theo nguyên tắc bể lắng cát chuyển động xoáy
Tác giả: Tươi, Trần Văn
Từ khoá: Nước thải
Công nghệ xử lý
Chất thải rắn
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/119
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Tuoi.pdf7,1 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.