Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11905
Nhan đề: Kế toán nhận tiền gửi bằng VNĐ và cho vay ngắn hạn tại Quỹ tín dụng Nhân dân Mỹ Thạnh
Tác giả: Giàu, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán tiền gửi
Vay vốn ngắn hạn
Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Thạnh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. DT4KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11905
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT4KT2-Nguyen Thi Ngoc Giau.pdf810,96 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.