Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11994
Nhan đề: Kế toán thu chi ngân sách tại UBND xã Vĩnh Lợi huyện Châu Thành tỉnh An Giang
Tác giả: Hiếu, Nguyễn Trung
Từ khoá: Kế toán
Kế toán chi ngân sách
Ủy ban nhân dân
Kế toán thu chi
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN. Chuyên ngành Kế toán
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/11994
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT8KT2- DKT127235- Nguyen Trung Hieu.pdf1,25 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.