Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12326
Nhan đề: Khảo sát hàm lượng Zearalenone trong bắp bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - đầu dò huỳnh quang và sắc ký lỏng - đầu dò MS
Tác giả: Linh, Lâm Thị Mỹ
Từ khoá: Sắc kí lỏng
Hóa học phân tích
Hóa học
Liquid chromatography
Chemistry, Analytic
Chemistry
Zearalenone
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học Khoa học Tự nhiên
Tóm tắt: Khảo sát các điều kiện tối ưu hóa trên máy HPLC-DF; Áp dụng các điều kiện tối ưu hóa trên cho máy LC-MS; Khảo sát khả năng tách chiết và làm sạch mẫu trên các loại cột khác nhau; Tạo mẫu bắp lên mốc; Áp dụng các điều kiện đã khảo sát ở trên lên mẫu tự tạo
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Hóa học ngành Hóa phân tích
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/12326
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Lamthimy Linh.LV00422.cap do 1. File.pdf12,31 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.