Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13054
Nhan đề: Sinh học phân tử: Giới thiệu phương pháp và ứng dụng
Tác giả: Lang, Nguyễn Thị
Bửu, Bùi Chí
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13054
Appears in Collections:Công nghệ sinh họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.