Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13059
Nhan đề: Sinh lý học y khoa – Tập II
Tác giả: Lựu, Phạm Đình
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Sinh lý người và động vật
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Y học
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13059
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Dinh Luu (2008). Sinh ly hoc y khoa – Tap II. NXB Y hoc.pdf27,65 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.