Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13101
Nhan đề: Giáo trình vi sinh vật y học
Tác giả: Hưng, Trần Văn
An, Lê Văn
Bình, Trần Đình
Hoa, Trần Thị Như
Trâm, Ngô Viết Quỳnh
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Vi sinh vật trong y học
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Bộ môn vi sinh vật, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/13101
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Hung (2008). Giao trinh vi sinh vat y hoc. NXB Dai hoc Hue.pdf4,86 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.