Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/200
Nhan đề: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)
Tác giả: Nòn, Nguyễn Văn
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Triết học
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần II năm 2010 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/200
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN VAN NON-KLLCT.rar11,72 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.