Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/208
Nhan đề: Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa
Tác giả: Văn Nòn, Nguyễn
Từ khoá: Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Bài giảng điện tử
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/208
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Non.pdf1,33 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.