Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/216
Nhan đề: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
Tác giả: Hồng Chiến, Võ
Từ khoá: Phủ định biện chứng
Phủ định siêu hình
Chất và lượng
Giáo dục công dân
Bài giảng điện tử
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần V năm 2013 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/216
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khuynh huong phat trien - Vo Hong Chien.7z2,46 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.