Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2162
Nhan đề: Cần đưa học phần “đánh giá trong giáo dục” vào chương trình đào tạo các ngành sư phạm
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Giáo dục đại học
Ngành sư phạm
đánh giá trong giáo dục
Năm xuất bản: Jan-2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 54
Mô tả: Thông tin khoa học số 054
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2162
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.