Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2205
Nhan đề: Giáo viên phổ thông với việc tự học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
Tác giả: Huyền, Trần Thị
Từ khoá: Giáo viên
Giáo viên phổ thông
Tự học
Giáo dục
Năm xuất bản: Mar-2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: ;Số 60
Mô tả: Thông tin khoa học số 060
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2205
Appears in Collections:TTKH số 051 - 060

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-60-EDIT-TTHuyen-GV pho thong voi viec to chuc tot viec.pdf219,68 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.