Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2584
Nhan đề: Ảnh hưởng của học hợp tác đến sinh viên Trường Đại học An Giang
Tác giả: Đạt, Trần Văn
Từ khoá: Phương pháp học tập
Phương pháp học hợp tác
Sinh viên
Trường đại học an giang
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2584
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Dat.pdf47,67 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.