Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2713
Nhan đề: Ảnh hưởng của Benzyladenyl, Gibberellic acid và paclobutrazol đến sinh trưởng và năng suất giống lúa MTL560
Tác giả: Duy, Mai Vũ
Hối, Nguyễn Thành
Thúc, Lê Vĩnh
Trí, Trương Hữu
Tùng, Bùi Văn
Tường, Nguyễn Mạnh
Trầm, Mai Văn
Từ khoá: Benzyladenine
Gibberellic acid
Paclobutrazol
MTL560
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2713
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Vu Duy .....pdf521,31 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.