Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2799
Nhan đề: Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống ở tỉnh An Giang hiện nay
Tác giả: Hải, Nguyễn Thị Minh
Từ khoá: Văn hóa
Văn hóa truyền thống
An Giang
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2799
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luan van hoan chinh.pdf Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1,44 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.