Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2804
Nhan đề: Kỹ năng truyền thông
Tác giả: Lan, Nguyễn Thị Ngọc
Hằng, Nguyễn Thị Diễm
Hiếu, Từ Thảo
Loan, Nguyễn Thị Tiểu
Ni, Trần Thị Hằng
Nhi, Trần Thị Tuyết
Nga, Lê Tố
Tiền, Lê Thị Ngọc
Từ khoá: Truyền thông
Kĩ năng thuyết trình
Kĩ năng hội họp
Kĩ năng giao tiếp
Nghệ thuật giao tiếp
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2804
Appears in Collections:Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ky nang truyen thong.pdf2,29 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.