Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2856
Nhan đề: Phương pháp đánh giá dựa vào năng lực người học
Tác giả: Xuân, Nguyễn Thị Ngọc
Từ khoá: Đánh giá
Năng lực người học
Năm xuất bản: 2015
Tóm tắt: Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay thì việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá là nhu cầu tất yếu. Đánh giá dựa vào năng lực người học (sinh viên) là phương thức được các nhà giáo dục hướng tới vì đây là phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn của sản phẩm đầu ra. Bài báo trình bày tổng quan về phương pháp đánh giá dựa vào năng lực người học, đề xuất qui trình thực hiện đánh giá dựa vào năng lực trong quá trình giáo dục và đào tạo hiện nay.
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. 2015 Quyển 5 (1),73 – 79
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2856
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Ngoc Xuan_0.pdf407,24 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.