Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2859
Nhan đề: Bản năng tính dục trong tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú
Tác giả: Hiếu, Nguyễn Trọng
Từ khoá: Tính dục
Phân tâm học
Tâm lý nhân vật
Ẩn ức
Năm xuất bản: 2015
Tóm tắt: Vấn đề tính dục là một trong những vấn đề trung tâm của học thuyết Phân tâm học Freud. Phân tâm học tìm hiểu trạng thái tâm lý của vấn đề tính dục, từ đó để xem xét những ảnh hưởng của nó về mặt tinh thần của con người. Trong dòng chảy hối hả văn học về đề tài tính dục, nhà văn Nguyễn Đình Tú coi đó như là ẩn ức của thế hệ trẻ, một lối sống trong thời đại hiện nay. Ngòi bút của nhà văn dẫn độc giả tránh khỏi cảm giác khó chịu, khi tiếp cận với những chi tiết tưởng như dữ dội, sa đà mà chừng mực, vừa phải và biết dừng lại đúng lúc. Bởi vậy, người đọc chứng kiến những cung bậc tính dục thật tự nhiên và đồng cảm theo diễn biến tâm lý của nhân vật.
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. 2015 Quyển 5 (1),101 – 105
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2859
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Trong Hieu_0.pdf313,39 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.