Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2861
Nhan đề: Nghiên cứu sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại tổng công ty Pisico Bình Định
Tác giả: Thạnh, Trần Xuân
Từ khoá: Công việc
Nhân tố
Tác động
Thỏa mãn
Pisico
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xác định những nhân tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Tổng Công ty Pisico Bình Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhóm nhân tố tác động đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên bao gồm: đồng nghiệp, thu nhập, cơ hội đào tạo và thăng tiến, phúc lợi, cấp trên và đặc điểm công việc. Các nhóm nhân tố này được đo lường thông qua 23 biến quan sát. Sau khi phân tích mô hình hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu cho thấy đồng nghiệp, thu nhập, cơ hội đào tạo và thăng tiến, cấp trên là bốn nhân tố có tác động lớn nhất đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại PISICO
Mô tả: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. 2015 Quyển 5 (1),113 – 120
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2861
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Xuan Thanh_0.pdf403,46 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.