Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2865
Nhan đề: Năng lực tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường Đại học địa phương thuộc vùng Nam Bộ.
Tác giả: Hưng, Bùi Trung
Thắng, Võ Văn
Tuấn, Nguyễn Duy Anh
Nhung, Trần Hồng
Từ khoá: Năng lực
Năng lực tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển 9 (1) - 2016
Tóm tắt: Bài viết khái quát kết quả điều tra, khảo sát về hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó bàn đến năng lực tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương thuộc vùng Nam Bộ. Đây là một phần nội dung của đề tài khoa học “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương thuộc miền Đông và miền Tây Nam bộ” do Trường Đại học Sài Gòn chủ trì. Kết quả cho thấy năng lực này trên từng công việc cụ thể ở mức khá nhưng vẫn còn khoảng từ 20% đến gần 50% một số công việc giảng viên mới thực hiện ở mức khá và thấp. Những số liệu và đánh giá bước đầu góp phần định hướng cho việc tìm các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển, có hiệu quả cao hơn ở những giai đoạn phát triển sau.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1)2016, 19 – 25
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2865
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Trung Hung_0.pdf563,03 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.