Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2884
Nhan đề: Xây dựng quy trình chế biến nước giải khác từ bắp cải tím.
Tác giả: Tân, Nguyễn Duy
Từ khoá: Bắp cải tím
Nước giải khát
Bảo quản
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển7 (3)
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian trích ly đến hàm lượng chất hòa tan tổng, anthocyanin và độ hấp thu A trong dịch trích ly; ảnh hưởng của 4 loại mùi hương và tỷ lệ bổ sung trong quá trình phối chế đến giá trị cảm quan, mức độ ưa thích và sự phù hợp với sản phẩm; ảnh hưởng của quá trình thanh trùng và bảo quản đến sự thay đổi chất lượng của sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy bắp cải tím được tiến hành trích ly ở nhiệt độ 70 o C trong thời gian 30 phút với tỷ lệ bắp cải tím/nước là 1/15 (w/v) thu được dịch bắp cải tím có hàm lượng chất hòa tan tổng 0,742 mg/100 ml, độ hấp thu A là 0,346 và hàm lượng anthocyanin là 8,564 mg%; bốn loại mùi hương được bổ sung với tỷ lệ thích hợp là 0,06% cho hương dâu, hương vải và 0,09% cho hương vani, hương nho, trong đó hai loại mùi hương được cho là phù hợp với sản phẩm là hương dâu và hương vải; sản phẩm được thanh trùng ở 100 o C trong thời gian 10 phút đảm bảo được chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí, giữ được hàm lượng các chất ở mức cao như vitamin C là 103,41 mg%, anthocyanin là 7,527 mg%; sản phẩm sau 12
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển7 (3),23 – 36
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2884
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Duy Tan - 14_0_2.pdf1,3 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.