Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2897
Nhan đề: Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin địa chính trực tuyến trên nền công nghệ webgis mã nguồn mở khu vực thành phố long xuyên an giang.
Tác giả: Hùng, Phạm Thế
Từ khoá: Webgis mã nguồn mở
Thông tin địa chính
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Tóm tắt: Hiện nay, WebGIS được xem là công cụ hữu hiệu cho việc chia sẻ, truy vấn và phân tích dữ liệu có tham chiếu địa lý. Sử dụng WebGIS để thể hiện dữ liệu địa chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đất đai hiện nay ở các địa phương và cũng là một trong những lựa chọn tối ưu. Bài báo này giới thiệu về hệ thống WebGIS thể hiện thông tin địa chính ở Thành phố Long Xuyên, An Giang được xây dựng trên nền WebGIS với mã nguồn mở có kiến trúc 3 tầng (Wirkus, 2015). Dữ liệu địa chính được lưu trữ trên nền DBMS PostgreSQL/PostGIS. Máy chủ vận hành trên nền của Apache và Geoserver. OpenLayer và Geoext được dùng để thiết kế giao diện cho các ứng dụng trên client.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),98 – 104
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2897
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham the Hung_0.pdf815,31 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.