Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2899
Nhan đề: Vai trò hệ sinh thái rừng ngập mặn hình thành giá trị văn hóa ven biển việt nam.
Tác giả: Dũng, Nguyễn Văn
Từ khoá: Rừng ngập mặn
Giá trị văn hóa
Dân cư vùng ven biển
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Quyển.8 (4)
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),114 – 119
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2899
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Dung_0.pdf416,25 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.