Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/393
Nhan đề: Một số vấn đề cơ bản về vẽ trang trí
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Bài giảng điện tử
Mĩ thuật
Trang trí
Vẽ
Tóm tắt: Bài giảng dự thi thiết kế bài giảng điện tử lần IV năm 2012 trường Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/393
Appears in Collections:BGĐT - Khoa Văn hóa Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GV Ng T Kim Ngan.7z6,96 MBUnknown  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.