Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5868
Nhan đề: Vấn đề bồi dưỡng văn hóa địa phương cho sinh viên trường Đại học An Giang
Tác giả: Trân, Nguyễn Thị Thái
Phụng, Lưu Kim
Từ khoá: Văn hóa địa phương
Đại học An Giang
Sinh viên
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5868
Appears in Collections:Kỷ yếu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. Van de boi duong van hoa dia phuong cho sinh vien truong DHAG.pdf1,82 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.