Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5869
Nhan đề: Một số biện pháp năng cao chất lượng sáng tác tranh của sinh viên, học viên ngành sư phạm mĩ thuật ở trường Đại học An Giang
Tác giả: Hùng, Phạm Thanh
Từ khoá: Sáng tác tranh
Sư phạm mĩ thuật
Sinh viên
Đại học An Giang
Năm xuất bản: 2016
Mô tả: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/5869
Appears in Collections:Kỷ yếuItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.