Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6053
Nhan đề: Trương Vĩnh Ký (1837-1898)
Tác giả: Thu, Khổng Xuân
Từ khoá: Trương Vĩnh Ký
Nhân vật lịch sử
Năm xuất bản: 1-Mar-1958
Nhà xuất bản: Tân Việt
Tóm tắt: Nôi dung quyển sách trình bày về: Khai tử; Niên biểu; Sự học-vấn dở-dang của thời thơ-ấu; Bắt đầu xuất dương; Học ở Pinang; Trương vĩnh Ký lập gia đình; Sự phản-tỉnh của các nhà nho; Tinh-thần cấp-tiến của giới trí-thức du học; Bước chân vào đường chính trị; Tiếp-xúc với giới trí-thức Tây-phương; Tờ báo đầu tiên trên đất Việt; Việc cấm đạo và giết giáo-sĩ; Phong-trào cần-vương khắp toàn quốc; ... ; .
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6053
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong vinh ky.pdf13,57 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.