Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6678
Nhan đề: Báo cáo dạy nghề Việt Nam, 2013 -2014.
Tác giả: Tiến, Mạc Văn
Thu, Phạm Xuân
Việt, Nguyễn Quang
Huyền, Đặng Thị
Others
Từ khoá: Việt Nam
Báo cáo dạy nghề
Năm xuất bản: 2015
Tùng thư/Số báo cáo: Tổng cục dạy nghề: Viện nghiên cứu Khoa học dạy nghề;pp. i - vi, 1 - 107
Tóm tắt: Với mục tiêu tiếp tục cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các cơ sở GDNN, các doanh nghiệp và người lao động về các hoạt động đào tạo nghề nghiệp của Việt Nam, cũng như các tổ chức quốc tế có quan tâm và đầu tư vào lĩnh vực GDNN của Việt Nam; được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề đã tổ chức xây dựng Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2013 - 2014. Báo cáo này là Báo cáo cuối cùng có tên gọi “Báo cáo Dạy nghề” để phù hợp với các quy định của pháp luật vào thời điểm xây dựng Báo cáo và tiếp nối “mạch” của các Báo cáo những năm trước. Chính vì vậy, về cơ bản, các số liệu thống nhất được sử dụng đến 31 tháng 12 năm 2013, mặc dù thời điểm phát hành Báo cáo có thể muộn hơn. Cũng chính vì vậy, về cơ bản, Báo cáo vẫn sử dụng cụm từ “dạy nghề” trong các cấu phần, trừ trường hợp có liên quan đến Luật giáo dục nghề nghiệp đã nêu trên. Bên cạnh đó, có một số thông tin về chính sách được ban hành vào năm 2014 có ảnh hưởng đến nội dung của Báo cáo cũng được lựa chọn để cập nhật.
Định danh: http://www.tvet-vietnam.org/vi/topic/382.r-viet-nam-vocational-training-report.html
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/6678
Appears in Collections:Education

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vocational Training Report, Viet Nam 2013-2014.pdf8,39 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.