Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7172
Nhan đề: Giáo trình Công nghệ chê biến dầu mỡ thực phẩm
Tác giả: Trần Thanh Trúc
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7172
Appears in Collections:Nông nghiệp

Files in This Item:
File SizeFormat 
Giao trinh Cong nghe che bien dau mo thuc pham.pdf2,51 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.