Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7176
Nhan đề: Kỹ thuật chế biến đậu tương
Tác giả: Hà Đức Hồ
Tôn Gia Hóa
Cao Văn Hùng
Trương Quốc Uy
Nguyễn Thu Hằng
Hà Thị Hồng Điệp
Vũ Đình Lân
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7176
Appears in Collections:Nông nghiệp

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ky thuat che bien dau tuong.pdf3,59 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.