Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7179
Nhan đề: Hóa Sinh Công Nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Tú
Lê Văn Chứ
Đặng Thị Thu
Phạm Quốc Thăng
Nguyễn Thị Thịnh
Bùi Đức Hợi
Lưu Duẩn
Lê Doãn Diên
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7179
Appears in Collections:Nông nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa sinh cong nghiep.pdf14,85 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.