Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8486
Nhan đề: Phát triển năng lực lập luận trong tạo lập văn bản nghị luận cho học sinh phổ thông bằng phương pháp giao tiếp
Tác giả: Loan, Trần Thị Kim
Từ khoá: Văn nghị luận
Văn bản nghị luận
Học sinh
Trung học phổ thông
Phương pháp giao tiếp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận; Phát triển năng lực lập luận cho học sinh trong tạo lập văn bản nghị luận bằng phương pháp giao tiếp; Thực nghiệm sư phạm
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn (ĐH15VN)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8486
Appears in Collections:KLTN - Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. Tran Thi Kim Loan.pdf4,35 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.