Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8666
Nhan đề: Nghiên cứu hành vi sử dụng sim điện thoại khuyến mãi của sinh viên khóa 8 khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học An Giang
Tác giả: Ngân, Diệp Thị Kim
Từ khoá: Hành vi tiêu dùng
Công ty viễn thông
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Mô tả hành vi sử dụng sim khuyến mãi của sinh viên khóa 8 khoa Kinh tế-QTKD trường Đại Học An Giang; đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các nhà cung cấp sim điện thoại khuyến mãi nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của sinh viên.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8666
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - DIEP THI KIM NGAN.pdf908,9 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.