Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8679
Nhan đề: Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về thái độ phục vụ của nhân viên siêu thị Co.opmart Long Xuyên
Tác giả: Hằng, Nguyễn Thị Diễm
Từ khoá: Sự hài lòng
Dịch vụ bán lẻ
Trung tâm mua sắm
Kinh tế đối ngoại
Năm xuất bản: May-2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về thái độ phục vụ của nhân viên khi đến mua sắm tại siêu thị Co.opMart Long Xuyên; Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của đội ngũ nhân viên siêu thị.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8679
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KD - Nguyen Thi Diem Hang.pdf2,18 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.