Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8766
Nhan đề: Nhân giống cây khoai môn (Colocasia esculenta l.) An Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô
Tác giả: Duyên, Nguyễn Thị Mỹ
Từ khoá: Cây khoai môn
Colocasia esculenta L.
Nuôi cấy mô
Nhân giống vitro
Vi nhân giống
Nuôi cấy lát mỏng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Science;Vol. 19 (1), pp. 7 – 18
Tóm tắt: Việc nghiên cứu hoàn thiện quy trình vi nhân giống cây khoai môn (Colocasia esculenta L.) để cung cấp nguồn cây giống cho người dân An Giang là hết sức cần thiết. Kết quả cho thấ,y môi trường tốt nhất tái sinh chồi khoai môn là môi trường MS + 2 mg/l BA với khả năng tái sinh chồi 100% đạt 5,2 chồi sau 6 tuần nuôi cấy; môi trường thích hợp cho giai đoạn nhân nhanh chồi khoai môn là môi trường MS + 3 mg/l BA + 0,5 mg/l NAA (đạt 3,6 chồi và cao 4,37 cm); kiểu cấy chẻ đôi và cắt ngang cho hiệu quả tạo chồi tối ưu hơn so với kiểu cấy thông thường, với kiểu cấy chẻ đôi số chồi/mẫu cấy ban đầu đạt tối đa trung bình là 4,89 chồi; môi trường tạo rễ tốt nhất là MS + 1 mg/l NAA cho rễ to, số rễ đạt 20,43 rễ sau 6 tuần nuôi cấy và cây khoai môn vitro đạt tỷ lệ cây sống tuyệt đối 100% trên giá thể tro trấu giai đoạn thuần dưỡng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8766
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02 - Nguyen Thi My Duyen.pdf594,49 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.