Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8836
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn và giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại hệ thống ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Tác giả: Phất, Nguyễn Văn
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm (2009,2010,2011); đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng trong những năm tới.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/8836
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. 10NH - Nguyen Van Phat.pdf1,3 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.