Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9538
Nhan đề: Tài liệu tập huấn giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật. Tập 1
Tác giả: Thuận, Trần Đình
Tạc, Lê Văn
Hải, Nguyễn Xuân
Mục, Phạm Minh
Hằng, Lê Thị Thúy
Tâm, Vương Hồng
Hiền, Nguyễn Thị Kim
Thủy, Đào Thị Thu
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9538
Appears in Collections:Sư phạm Giáo dục tiểu học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tai-lieu-tap-huan-giao-duc-hoa-nhap-hoc-sinh-khuyet-tat-tap1.pdf26,63 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.