Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9840
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang
Tác giả: Thùy, Đặng Thị
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Tóm tắt: Nhằm mục đích tìm hiểu tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng MHB, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long – chi nhánh An Giang.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9840
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Dang Thi Thuy.pdf1,15 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.