Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9893
Nhan đề: Thị trường chiến lược cơ cấu: Cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp
Tác giả: Thiêm, Tôn Thất Nguyễn
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9893
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thi-truong-chien-luoc co-cau.pdf302,18 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.