Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9895
Nhan đề: Sổ tay hướng dẫn sâu hại các loại rau chọn lọc ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới Châu Á
Tác giả: L. Parker, Bruce
S. Talekar, N.
Skinner, Margaret
Lài (dịch), Trần Văn
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau Châu Á
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9895
ISBN: 9290580917
Appears in Collections:Công nghệ Sinh họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.